Ink & Media Solutions IMS Oy:n toimitusehdot 2020

1. Soveltamisala
Toimitusehtojen määräyksiä sovelletaan kaikkiin Ink & Media Solutions IMS Oy:n (jäljempänä IMS) toimittamiin tilauksiin, ellei muusta ole sovittu.

2. Hyvä liiketapa
Sekä IMS että asiakas sitoutuvat kaikessa toiminnassaan noudattamaan hyvää liiketapaa ja huolellisuutta.

3. Tarjous ja sopimus
Tarjouksen tulee ensisijaisesti olla kirjallinen. Tarjouksesta tulee ilmetä, mitä laatu- tai muita vaatimuksia asiakkaan toimittaman materiaalin on täytettävä, ellei IMSn ja asiakkaan noudattamasta vakiintuneesta käytännöstä toisin johdu. Tarjous on voimassa 30 päivää.

4. Alihankkijat
IMSllä on oikeus käyttää alihankkijoita.

5. Hinta
Hinta ilmoitetaan tarjouksessa ilman arvonlisäveroa. Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta, tai jos hinnasta ei ole sovittu, kauppahinta on suorittajan veloittama käypä hinta.

IMSllä on oikeus tarkistaa hinta, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut suorittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen sovittua toimituspäivää.

IMSllä on oikeus sovitun hinnan lisäksi laskuttaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat:
a) asiakkaan toimittaman aineiston puutteellisuudesta,
b) asiakkaan vastoin sovittua alkuperäisaineistoa tekemistä korjauksista ja muutoksista,
c) asiakkaan aiheuttamasta viivästyksestä,
d) asiakkaan vaatimista ylimääräisistä vedoksista, paino- tai värinäytteistä,
e) ylityöstä, jota tehdään asiakkaan pyynnöstä, tai
f) muista vastaavista asiakkaan vastuulla olevista ylimääräisistä kustannuksista.

Rahti- ja pakkauskustannuksista vastaa asiakas.

6. Ali- tai ylipainos
Jos työn laatu ei edellytä täsmällistä kappalemäärää, IMSn toimittama kappalemäärä voi poiketa sovitusta enintään 10 %, kun tilaus on enintään 20.000 kappaletta. Kun sovittu kappalemäärä on yli 20.000, voi poikkeama olla enintään 5 %.

Sovitun kappalemäärän alittavien kappaleiden hyvittäminen ja ylittävien kappaleiden laskuttaminen tapahtuu tarjouksen perusteiden mukaisesti. Asiakkaalla ei ole velvollisuutta maksaa edellisessä kappaleessa mainittua suuremmasta ylipainoksesta.

7. Maksuehdot
Maksun tulee tapahtua 7 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, ellei muuta ole sovittu. Mikäli toimitus viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä, voi IMS laskuttaa erikseen siitä osasta tilausta, joka on jo valmistunut.

Ellei laskua makseta määräaikana, on IMSllä oikeus periä saatavalleen kulloinkin soveltamansa korkokannan mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. IMSllä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

8. Maksun viivästyminen
IMSllä on oikeus kieltäytyä toimittamasta uusia tilauksia, jos asiakas ei ole maksanut jo erääntyneitä laskuja sopimuksen mukaisesti. Sama oikeus IMSllä on myös silloin, kun on etukäteen tiedossa, ettei asiakas ilmeisesti kykene täyttämään velvollisuuksiaan. Jos tilauksen toimitus viivästyy edellä mainitun kieltäytymisen johdosta, pidetään viivästymisen syynä asiakkaan sopimusrikkomusta.

Jos asiakas on toistuvasti laiminlyönyt velvoitteidensa täyttämisen, IMSllä on oikeus alkuperäisestä sopimuksesta riippumatta vaatia laskun suorittamista etukäteen, ennen toimitusta.

9. Pidätys- ja panttioikeus
Asiakkaan laiminlyödessä kauppahintaan ja sen suorittamiseen liittyvät velvollisuutensa IMS voi pidättyä luovuttamasta tavaraa tai muuta hallussaan olevaa asiakkaan aineistoa, ennen kuin koko kauppahinta on maksettu. Pidättymisestä on tiedotettava asiakkaalle tämän ilmoittamaan osoitteeseen.

IMSllä on asiakkaalta olevien saataviensa vakuudeksi panttioikeus kaikkeen hallussaan olevaan asiakkaan omistamaan aineistoon. Mikäli asiakas luovuttaa IMSn käyttöön kolmannelle osapuolelle kuuluvaa omaisuutta, on siitä samalla ilmoitettava IMSlle. Pidätys- ja panttioikeus koskee myös tällaista omaisuutta.

Jos asiakas ei täytä sopimuksen mukaista maksuvelvollisuuttaan, IMSllä on oikeus realisoida edellä mainittu omaisuus sopivaksi katsomallaan tavalla, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Omaisuutta realisoitaessa ei saa perusteettomasti loukata asiakkaan etua. IMSn saatavat ylittävä osa realisointituotoista on tilitettävä asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä.

10. Toimituslauseke ja vastuu tavaraa kohdanneesta vahingosta
Tavara luovutetaan asiakkaalle tilauksessa ilmoitetussa tavaran toimitusosoitteessa.

Vastuu tavaraa kohdanneesta vahingosta siirtyy asiakkaalle, kun asiakas tai joku hänen lukuunsa vastaanottaa tavaran tai hänen olisi sopimuksen mukaan pitänyt vastaanottaa tavara.

11. Ennakoitavissa oleva sopimusrikkomus
Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos on todennäköistä, ettei toinen osapuoli kykene täyttämään sopimuksesta aiheutuvia velvollisuuksiaan. Osapuoli voi purkamisen vaihtoehtona vaatia, että toinen osapuoli asettaa riittävän vakuuden velvoitteidensa täyttämisestä.

12. Asiakkaan viivästys
Asiakkaan tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa IMSlle, jos on ilmeistä, ettei hän pysty ajoissa toimittamaan työhön tarvittavaa materiaalia tai muutoin täyttämään hänelle sopimuksen mukaan kuuluvia velvollisuuksia. Jos tiedossa oleva viivästys aiheuttaa huomattavaa haittaa IMSlle, on tällä oikeus purkaa sopimus. IMSllä on oikeus saada asiakkaalta korvaus viivästyksen aiheuttamista välittömistä kustannuksista.

13. Vastuu aineiston virheistä
IMSn on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava asiakkaalle, jos tämän toimittama aineisto ei sovellu työn suorittamiseen sopimuksessa tarkoitetulla tavalla ja pyydettäessä esitettävä asiakkaalle arvio mahdollisesti syntyvistä lisäkustannuksista

14. Toimituksen viivästyminen
IMSn tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa asiakkaalle, jos on ilmeistä, että tilausta ei ehditä toimittaa sovitun aikataulun puitteissa. Tällöin on myös ilmoitettava, milloin IMS voi todennäköisesti täyttää suoritusvelvollisuutensa.

Asiakkaan välillisiä vahinkoja ei korvata. Asiakkaalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus, jos viivästyksellä on asiakkaalle olennainen merkitys.

Viivästys on olennainen, jos
a) jos sopimusta tehtäessä on selkeästi tuotu ilmi, että toimituksen on tapahduttava sovittuna päivänä täsmällisesti, tai
b) jos sopimuksesta tai muista suorittajan tiedossa olevista olosuhteista selkeästi ilmenee, että asiakkaalla ei ole käyttöä tilatulle tuotteelle tietyn ajankohdan jälkeen, eikä toimitus tapahdu tätä ennen.

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta ylimääräisistä kustannuksista eikä oikeutta purkaa sopimusta, jos toimituksen viivästyminen on aiheutunut asiakkaan toimittaman aineiston puutteellisuudesta tai myöhästymisestä tai muusta asiakkaasta johtuvasta syystä.

15. Virheellinen suoritus
Toimitus on virheellinen, jos se olennaisesti poikkeaa sovitusta tai siitä, mitä toimitukselta voidaan alan vallitseva hyvä kauppatapa huomioiden vaatia.

16. Virheen seuraamukset
Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos IMSstä johtuva virhe on sellainen, ettei asiakkaan voida olettaa käyttävän tavaraa aiottuun tarkoitukseen.

Asiakkaalla on oikeus saada IMSltä korvaus virheen aiheuttamista välittömistä kustannuksista. IMSn vastuu virheestä rajoittuu kaikissa tapauksissa virheen korvaamiseen sopimuksenmukaisella suorituksella tai maksetun kauppahinnan palauttamiseen.

IMS ei vastaa tavaran virheestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä vahingosta, kuten esimerkiksi menetetystä liikevoitosta tai muusta elinkeinon harjoittamisen häiriintymisestä, eikä kolmannelle koituvasta vahingosta.

17. Tarkastaminen ja reklamaatio
Asiakkaan on tarkastettava vastaanottamansa tuote ilman aiheetonta viivästystä. Virheelliseksi väitetty tavaraerä on tarkastettava yhteisesti.

Asiakkaan, joka haluaa vedota virheeseen, tulee kirjallisesti huomauttaa
a) viivästymisestä 10 päivän kuluessa siitä, kun asiakas sai tiedon viivästymisestä,
b) tavaran olennaisesta virheestä 10 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta tai siitä, kun asiakkaan sopimuksen mukaan olisi tullut tarkastaa tai vastaanottaa tavara
c) sellaisesta piilevästä virheestä, jota ei kohtuudella voida havaita tavanomaisella huolellisuudella suoritetussa vastaanottotarkastuksessa, 10 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta.

18. Ylivoimainen este
Lakko, työsulku, tulipalo tai muu sekä suorittajasta, että alihankkijasta riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa noudattamasta sovittua toimitusaikaa. Työvoiman tai raaka-aineiden puute, konerikko tai viranomaisten toimenpiteet tai vastaavat epätavalliset ja vaikutuksiltaan merkittävät IMSstä tai alihankkijasta riippumattomat syyt, joita ei kohtuudella ole voitu ennakoida, oikeuttavat myös toimitusajan kohtuulliseen pidentämiseen.

Mikäli edellä todettu tapahtuma teknisesti tai taloudellisesti kohtuuttomasti vaikeuttaa sovitun työn suorittamista, on suorittaja oikeutettu peruuttamaan tarjouksensa tai purkamaan sopimuksen kokonaan tai vielä toteutumattomalta osalta. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia tämän johdosta vahingonkorvausta.

Asiakkaalla on vastaavasti oikeus purkaa sopimus, jos yllä mainitun esteen aiheuttama viivästys aiheuttaa hänelle kohtuutonta hankaluutta tai työn arvoon nähden merkittäviä lisäkustannuksia. IMSllä ei ole oikeutta vaatia tämän johdosta vahingonkorvausta. Purkamisoikeus koskee vain sitä osaa sopimuksesta, johon ylivoimainen este vaikuttaa. Esteen poistuttua sopimuksen soveltaminen jatkuu ennallaan.

19. Omistusoikeus
Omistusoikeus valmiiseen tuotteeseen siirtyy, kun kauppahinta on kokonaan maksettu.

20. Valmiin tuotteen säilyttäminen
IMSllä on velvollisuus säilyttää valmis tuote tavanomaista huolellisuutta noudattaen sovitun luovutuspäivän jälkeenkin. Tällöin säilyttäminen tapahtuu asiakkaan lukuun ja vastuulla. IMSllä on oikeus periä asiakkaalta korvaus säilyttämisen aiheuttamista kohtuullisista kustannuksista.

21. Immateriaalioikeudet (tekijänoikeus ja teollisoikeudet)
Asiakas vakuuttaa, että asiakkaan IMSlle toimittama tekijän-oikeudellisesti suojattu aineisto ja työn suorittamiseksi tarvittava tekninen välineistö (esim. tietokoneohjelmat) ei loukkaa kenenkään kolmannen oikeutta eikä siihen kohdistu mitään käyttö- tai muita oikeudellisia rajoituksia. Sama koskee kaikkia muitakin aineettomia oikeuksia kuten tavaramerkki-, toiminimi- tai muita henkiseen ja teollisiin oikeuksiin kohdistuvia yksinoikeuksia.

Asiakas on velvollinen korvaamaan suoraan tämän sopimuksen nojalla kaikki ne korvaukset ja kustannukset, jotka IMS joutuu kolmannen osapuolen vaatimusten johdosta suorittamaan. Kolmannen esittämistä vaatimuksista on ilmoitettava asiakkaalle ennen mahdollisen korvauksen maksamista.

22. Erimielisyyksien ratkaiseminen
IMSn ja asiakkaan väliset erimielisyydet sopimuksen tulkinnasta ratkaistaan IMSn kotipaikan alioikeudessa tai niin sovittaessa välimiesmenettelyssä. Ennen kanteen nostamista tai kiistan saattamista välimiesmenettelyssä ratkaistavaksi osapuolet voivat pyytää kauppakamarin nimeämältä tavarantarkastajalta lausuntoa siitä, onko suoritus virheellinen ja onko virhe alalla noudatettavan käytännön mukaan vähäinen vai olennainen. Osapuolet vastaavat puoliksi lausuntopyynnön aiheuttamista kustannuksista.

23. Vanhentumisaika
Asiakkaan on nostettava kanne tavaran virheestä tai viivästymisestä 6 kuukauden kuluessa siitä, kun vaaranvastuu on siirtynyt asiakkaalle.